Algemene voorwaarden Sitedeals

1 Definities


1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Account
het gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden, inclusief de Policies.

Content
alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Sitedeals of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's.

Crew
de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor Sitedeals.

Forum
het discussieplatform.

Inloggegevens
de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.

Lid
de natuurlijke persoon die van Sitedeals een Account heeft ontvangen.

Malware
een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.

Sanctie
een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.

Sitedeals
de besloten vennootschap Job Schneider Holding BV gevestigd te Lelystad.

Marktplaats
de advertentierubriek waarin het Lid diensten en goederen te koop kan aanbieden.

Website
het geheel van webpagina's, software, databanken, services en door Sitedeals geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam Sitedeals en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld Sitedeals.be) en alle via deze website toegankelijke diensten zoals bijvoorbeeld het Forum en Martkplaats.

2 Toepasselijkheid2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Sitedeals en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.

2.2 De Policies bevatten antwoorden op veel gestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik (bepaalde delen van) van de Website. De Policies zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van de Website door het Lid.

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven bepalingen uit de Policies.

2.4 Sitedeals mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

2.5 Indien het Lid via de webshop van Sitedeals een betaald abonnement afsluit, zijn daarop aanvullende voorwaarden van toepassing.

3 Registratie voor een Account3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Sitedeals.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Sitedeals een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven emailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 Sitedeals behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal Sitedeals onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Sitedeals mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
2. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
3. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
4. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;
5. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Sitedeals of derden;
6. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
7. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals MSN, ICQ, Yahoo, etc.), persoonlijke berichten (het berichtensysteem binnen de Website van Sitedeals) en e-mail;
8. geen Content van Sitedeals of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
9. geen Malware verspreiden;
10. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
11. de beveiliging van Sitedeals niet ontwijken of verwijderen;
12. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die Sitedeals het Lid biedt indien hij een betaald abonnement heeft afgesloten.

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Sitedeals adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiŽle informatie.

4.4 Het Lid erkent dat Sitedeals niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Sitedeals staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien Sitedeals of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Sitedeals dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Sitedeals of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Sitedeals en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Sitedeals) geen Content op de Website plaatsen:

1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
2. waarin piramidespelen of kettingbrieven wordt gepromoot;
3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Sitedeals hiervan op de hoogte stellen.

5 Marktplaats5.1 Het Lid mag geen gebruik maken van Marktplaats indien hij minderjarig is of anderszins naar Nederlands recht geen juridisch bindende overeenkomsten kan sluiten;

5.2 Marktplaats is een advertentiedienst met de mogelijkheid tot het bieden op producten en diensten en geen veilingdienst. Een bod op een product of dienst is niet bindend en verplicht het Lid niet tot aankoop of verkoop in het geval van een normale advertentie. Biedingen via het daarvoor bedoelde veiling systeem zijn voor het Lid bindend zowel voor verkoop als voor aankoop.

5.3 Het Lid mag in een Marktplaats advertentie niet linken naar websites van derden, tenzij dit een specifieke productpagina van een fabrikant of importeur betreft.

5.4 Marktplaats kent geen sluitingstermijn. Dit houdt in dat het bod net zo lang blijft staan als de advertentie. Sitedeals behoudt zich het recht voor om advertenties die ouder zijn dan twee maanden te verwijderen.

5.5 Sitedeals zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen het Lid en andere Leden of andere bezoekers van de Website.

5.6 Sitedeals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, de veiligheid of de rechtmatigheid van aangeboden producten of diensten, de juistheid van de advertenties, de bevoegdheid van (rechts)personen om producten of diensten te kopen of te verkopen. Sitedeals kan de nakoming van een overeenkomst tussen het Lid en ander Leden niet garanderen en kan niet bemiddelen bij een eventueel geschil tussen Leden.

6 Sancties6.1 De Crew kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Het Lid heeft recht op bemiddeling zoals nader omschreven in de toepasselijke Policy. Sitedeals kan echter eenzijdig besluiten om het recht op bemiddeling buiten toepassing te laten, bijvoorbeeld indien het Lid blijkt te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of anderszins commerciŽle bedoelingen heeft. Meer informatie over de sanctierichtlijnen en de bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden is opgenomen in de Policies.

6.2 Onverminderd enig andere recht van Sitedeals op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden of met de Policies, Sitedeals gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

1. door het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
2. het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
3. de Account van het Lid op te heffen.

6.3 Sitedeals en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

7 Rechten en verplichtingen van Sitedeals7.1 Sitedeals zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. Sitedeals garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Sitedeals behoudt zich het recht voor om:

1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Sitedeals garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Sitedeals is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Sitedeals is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Sitedeals is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Sitedeals is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

8 Licentie en intellectuele eigendom8.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Sitedeals geplaatste Content berusten uitsluitend bij Sitedeals of haar licentiegevers.

8.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieŽn maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sitedeals en/of het betreffende Lid.

8.4 Door het plaatsen van Content op de Website;

1. verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Sitedeals om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van Sitedeals;
2. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieŽn te maken voor eigen gebruik;
3. geeft het Lid toestemming aan Sitedeals voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en
4. doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

8.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Sitedeals, de Crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

9 Privacy9.1 Sitedeals verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan het Lid. Sitedeals heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.

9.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

10 Opheffen Account10.1 Het Lid kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail aan Sitedeals kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

10.2 Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. Sitedeals zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.

10.3 Sitedeals heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

10.4 Sitedeals en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

11 Aansprakelijkheid11.1 Sitedeals en de Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sitedeals.

11.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Sitedeals voortvloeiende schade.

11.3 Het Lid vrijwaart Sitedeals, de Crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

12 Overmacht12.1 Sitedeals is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Sitedeals ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beŽindigen zonder dat Sitedeals tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13 Overige bepalingen13.1 Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitedeals aan een derde over te dragen. Sitedeals mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

13.3 De rechter te Lelystad is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Sitedeals en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Hoewel de beheerders en de moderatoren van Sitedeals zullen proberen om alle laakbare berichten van dit forum te houden, het is onmogelijk voor ons om alle berichten te herzien. In geval van conflict is alleen de rehctbank te Lelystad bevoegd. Alle berichten drukken de meningen van de auteur uit, en geen van beide de eigenaars van Sitedeals, noch Jelsoft Enterprises Ltd. (ontwikkelaars van vBulletin) zal voor de inhoud van om het bericht verantwoordelijk worden gehouden.

Door met deze regels akkoord te gaan, je rechtvaardigt dat je geen berichten die obsceen zijn zult posten, grof, seksueel-georiŽnteerd, haatvolle, het dreigen, of andere overtredingen in strijd met het regels op de site. Acties in strijd met het regels kunnen leiden tot een ban.

Eigenaars van de Sitedeals houd het recht te verwijderen, te behouden, wijzigen, verplaatsen of het sluiten van elke discussie voor welke redenen dan ook.


Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Sitedeals

Sitedeals behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Sitedeals in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de beleidsregels vanSitedeals, in strijd handelt ten opzichte van andere leden, onverminderd het recht van Sitedeals om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Sitedeals kan onder meer - doch niet uitsluitend - ťťn of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

* verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
* schorsing van het account


Regels voor het plaatsen van een (betaalde) advertentie opSitedeals

Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief in het geval van een betaalde advertentie.


Betalingsbeleid Sitedeals

De kosten van een betaalde advertentie kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van de betaalde advertentie of de gekozen rubrieken. Voor de betreffende betaalde advertenties zijn vermelde tarieven (incl. BTW) verschuldigd.


Restitutie

Resitutie van advertentiegeod is alleen mogelijk indien het tegoed van aankoop volledig ongebruikt is.


*Let op!* Sitedeals behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving regels te wijzigen of toe te voegen. Het is je eigen verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de huidige regels.

Inloggen

Inloggen